Praca w obwodowej komisji wyborczej

Jeśli chcesz zarobić nawet 500zł w jeden dzień zarejestruj się do pracy w obwodowej komisji wyborczej.
Rozpocznij rejestrację, byśmy wysłali twoje zgłoszenie do gminy.

UWAGA
1.Praca w obwodowej komisji wyborczej jest wynagradzana przez urząd gminy.
2.Do pracy w komisji mogą kierować komitety startujące w wyborach.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji?
Członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługują:

  • zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania,
   w wysokości od 350 do 500 zł

 

  • diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),

 

  • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),

 

  • przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 

 • korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Opis szczegółowych warunków zatrudnienia znajdziesz w treści Kodeksu Wyborczego oraz w decyzjach PKW.

UWAGA : Niniejszy formularz jest zalecaną przez Państwową Komisję Wyborczą formą kontaktu z pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Polski Pawła Tanajno, jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem Ciebie przez komitet do twojej gminy w celu pracy w obwodowej komisji wyborczej.

Dbaj o bezpieczeństwo danych osobowych przy wyborach, sprawdź czy komitet jest zarejestrowany i zbiera dane dla celów wyborczych – klikając TUTAJ

Dzieki pozostawionym tutaj danym, komitet kandydata na prezydenta w sposób zautomatyzowany wygenerujemy zgłoszenia do 2300 gmin w Polsce, aby skierować do pracy Ciebie i innych zarejestrowanych kadydatów. Kandydaci zgłoszeni przez komitety mają pierwszeństwo przed osobami, ktore same zgłaszają się do gminy z chęcią zatrudnienia w OKW.

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, rozpocznij rejestrację: